ภาพบรรยากาศงานอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม2559(Start Up) โดยมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม(สสว.) วันที่20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น